Spoločnosť Hajasoft, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Hajasoft

Účtovníctvo

Podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné viesť účtovníctvo, vymedzuje § 1 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zjednodušenom znení sú nimi: právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR; zahraničné osoby, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť; fyzické osoby – živnostníci, ktorí nevedú daňovú evidenciu alebo si neuplatňujú výdavky v paušálnej výške.


Ak patríte medzi vyššie uvedené subjekty, máte dve možnosti, akými môžete zabezpečiť vedenie svojho účtovníctva. Prvým spôsobom je viesť si účtovníctvo samostatne, t. j. priamo vo svojom podniku zamestnať účtovníka/-čku, ktorý bude viesť účtovníctvo a Vy mu budete za to vyplácať mesačnú mzdu. Druhou je prenechanie vedenia svojho účtovníctva firme, ktorej predmetom podnikania je práve vedenie účtovníctva.


Ak ste povinní viesť účtovníctvo, zákon o účtovníctve vám v § 5 umožňuje poveriť vedením svojho účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu. Pri zvažovaní možnosti viesť si účtovníctvo interne alebo externe by podnikateľ mal do úvahy vziať niekoľko faktorov, ktorými sú:

- veľkosť svojho podniku
- počet a intenzita dokladov, ktoré bude nutné spracovávať
- podklady, právne predpisy, informácie, ktoré sú potrebné pre vedenie účtovníctva
- potrebné technické zabezpečenie pre vedenie účtovníctva
- frekventovanosť a rozsah potrebných informácií z účtovníctva
- náklady externých účtovníckych služieb v porovnaní so mzdou zamestnanca, ktorý vykonáva účtovníctvo.

Ak ste sa rozhodli pre externé vedenie účtovnítva a miezd naša spoločnosť Vám ponúka tieto služby:

Vedenie jednoduchého účtovníctva.

Vedenie jednoduchého účtovníctva (peňažný denník)


Pri  jednoduchom účtovníctve pre neplátcu DPH vedieme túto evidenciu:

 • vedenie knihy faktúr  vydaných aj prijatých
 • vedenie peňažného denníka
 • prehľad výdajov členených podľa druhu, aj s popisom v cudzom jazyku (nájom, mzdy, odvody, telefóny, PHM, nákup tovaru, internet, dane, nakupované služby... a iné)
 • prehľad príjmov členených podľa druhu, aj s popisom v cudzom jazyku (tržba za tovar, tržba za služby... a iné)
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov (aj čiastočné platby a úhrady)
 • evidencia majetku
 • vypracovanie knihy jázd (na požiadanie)
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • ročná účtovná závierka (komplexné vyhotovenie) + daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • účtovné a daňové poradenstvo, konzultácie.

Pre plátcu DPH je to naviac:

 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne) + spracovanie  a odoslanie kontrolného výkazu
 • vypracovanie Súhrnného výkazu.

Vedenie podvojného účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo vedieme pre právnické osoby, malé aj stredné spoločnosti podnikajúce ako spoločnosť s ručením obmedzením, akciová spoločnosť, družstvo či iné právne formy, u ktorých sa zo zákona vyžaduje spracovanie v sústave podvojného účtovníctva.


Pri podvojnom účtovníctve pre neplátcu DPH vedieme túto evidenciu:

 • vedenie knihy faktúr  vydaných aj prijatých
 • vedenie hlavnej knihy (výpis podľa dokladov alebo podľa účtov)
 • účtovanie pokladne (aj cudzie meny)
 • účtovanie bankových účtov (aj cudzie meny)
 • vypracovanie a účtovanie interných dokladov
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • evidencia ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie stavu skladových zásob
 • evidencia majetku
 • vypracovanie knihy jázd (na požiadanie)
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • ročná účtovná závierka (komplexné vyhotovenie) + daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • nadstavbu účtovníctva spracovanú v programe EXCEL, a to v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Uvedená nadstavba spracováva základné finančné výkazy firmy (výkaz ziskov a strát, súvaha).
 • účtovné poradenstvo, konzultácie.

Pre plátcu DPH je to naviac:

 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne) + spracovanie  a odoslanie kontrolného výkazu
 • vypracovanie Súhrnného výkazu.

Podvojné účtovníctvo podporuje strediskové účtovanie aj spojenie viacerých účtovníctiev do jedného celku. V praxi to znamená, že ak má podnikateľ v rámci jednej spoločnosti viac aktivít (stredísk), vie sa pozrieť na výsledky jednotlivých stredísk samostatne a naopak, ak má viac spoločností, ktoré vedú svoje podvojné účtovníctvo, vie si údaje spojiť do jednej nadstavby a pozrieť sa na svoje firmy ako na jeden celok, jednu firmu.

Vedenie mzdovej a personálnej agendy.
Vedenie a spracovanie miezd obsahuje:

prevzatie podkladov
evidencia dochádzky a výpočet miezd
tlač výplatnej pásky pre zamestnanca
vypracovanie mesačných výkazov poistného
vedenie mzdových listov
rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo
príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok
vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
ročné zúčtovanie preddavkov na daň
prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa).


Vyhotovujeme:

pracovné zmluvy
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Vypracovávame:

evidenčné listy dôchodkového poistenia
zápočtové listy
potvrdenia o príjme
potvrdenia o zamestnaní
a ďalšie...

Kontrola účtovníctva vedeného pracovníkmi klienta.

Tento produkt volia klienti, ktorí majú vo svojej firme pracovníka učtárne, ale veľkosť firmy im neumožňuje zamestnať aj vedúceho pracovníka učtárne (príp. ekonomického riaditeľa). S týmto klientom podpíšeme zmluvu o kontrole účtovníctva. Vlastný výkon práce spočíva v tom, že náš pracovník (min. vedúci oddelenia podvojného príp. jednoduchého účtovníctva) sa v dohodnutý termín pravidelne dostaví do firmy klienta - skontroluje vždy doklady, vyrieši prípadné nezrovnalosti a vysvetlí pracovníčke učtárne, ak sa dopustila omylu, prečo bolo jej účtovanie chybné, ako aj vysvetlí, prečo je nové účtovanie správne. Takto postupne pracovníčka učtárne nášho klienta získa prax a v budúcnosti je možné túto službu zmeniť na službu pravidelnej konzultácie. Na konci roku náš pracovník v spolupráci s pracovníkom klienta vykoná účtovnú závierku, vypočíta daňový základ a vypíše daňové priznanie. Náš pracovník poskytuje aj dlhodobú pomoc, prípadne vypracuje štatistické hlásenia, prípadne žiadosti o bankové či nebankové úvery a pod. Súčasťou tejto služby je aj pomoc podaná telefónom , či prostredníctvom E - mailu. Za správnosť účtovania naša spoločnosť ručí v zmysle poskytnutej zmluvy aj pri tomto druhu služby. Pri tomto druhu služby, rovnako ako pri spracovaní našim pracovníkom, zastupujeme nášho klienta pri rokovaní na daňovom úrade. Rovnako ho aj na jeho požiadanie  môžeme zastupovať pri rokovaniach v bankách alebo na úradoch (Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa a pod.). Ak zákazník používa účtovníctvo Hajasoft, naša firma Vám zdarma poskytne vypracovanú nadstavbu štatistickej analýzy v programe Excel. Pri tejto službe klient zabezpečuje všetky prostriedky na vedenie účtovníctva. Hlavne program, počítač a tlačiareň.

Spracovanie štatistických výkazov.

Tento produkt je určený všetkým, ktorí podnikajú na území SR. Slovenský štatistický úrad pracuje z podkladov, ktoré im poskytneme. Naša firma vypracuje štatistiku v zmysle zákona Slovenskej republiky. Z prehľadu riadenia spoločnosti ide o nepodstatnú aktivitu, ktorú ale musíme splniť, aby sme sa nevystavovali riziku pokút a penále. Tento produkt je automatický zaradený, ak Vašej firme spracovávame účtovníctvo.

Kontrola účtovníctva a spracovanie daňových priznaní.

Niektorí zákazníci, hlavne z radov podnikateľov si v priebehu roka vedú svoje (väčšinou) jednoduché účtovníctvo sami. Naša spoločnosť vykoná len kontrolu ich účtovania a vypracuje daňové priznanie pre daň z príjmu. Jedná sa o jednorázovú službu konanú pre Vás raz ročne.

Spracovanie účtovej závierky a daňových priznaní.

Tento produkt je určený pre menšie firmy, ktoré si viedli účtovníctvo samy. Na základe Vašich podkladov, ktoré nekontrolujeme, vypracujeme Vám daňové priznanie pre daň z príjmu. Jedná sa o jednorázovú službu konanú pre Vás raz ročne.