Spoločnosť Hajasoft, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Hajasoft

Audit

Audit účtovnej závierky - kto má povinnosť auditu účtovnej závierky.
V § 19 ZÚ sa hovorí len o povinnosti overenia idividuálnej účtovnej závierky. Kto a za akých podmienok musí mať overenú konsolidovanú účtovnú závierku ustanovuje ZÚ účtovným jednotkám v § 22 ods. 13 a v § 22a ods. 5..

- Povinnosť auditu účtovnej závierky podľa § 19 odseku 1 ZÚ má:

- spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

SPLNÍ ASPOŇ DVE Z NASLEDUJÚCICH PODMIENOK:

1. celková suma majetku je vyššia ako 1 000 000 EUR,
(Ide o sumu MAJETKU BRUTTO zo súvahy)
2. čistý obrat je vyšší ako 2 000 000 EUR,
(do ČISTÉHO OBRATU sa započítavajú výnosy účtované v účtových skupinách: 60, 64, 66. Nezahŕňa sa tam účtová skupina 68.)
3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov.
(PPPZ je ukazovateľ, ktorý vychádza zo štatistických metód a je používaný v personálnej agende.)

- Obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Obchodnou spoločnosťou je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komaditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť.


- Účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis

napr : nadácie, rôzne komory, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, neziskové organizácie, keď prekročia stanovené podmienky, obce a iné účtovné jednotky


- Účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (t.j. podľa IFRS)

napr :banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka SR, správcovská spoločnosť, pobočka správcovskej spoločnosti, poisťovňa (okrem zdravotnej poisťovne), pobočka zahraničnej poisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov, Železnice SR, tzv. veľké obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú kritéria uvedené v § 17a ods.2 ZÚ


- Účtovná jednotka, ktorá je materskou účtovnou jednotkou a ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku spĺňajúca velkostné kritéria podľa § 22 odsek 10.

Audit hospodárenia miest a obcí.

Audítorské práce vykonávame v súlade so zákonom o preskúmaní hospodárenia územno - samosprávnych celkov. Postupy vykonania kontroly hospodárenia miest a obcí vychádza z platných mezinárodných audítorských štandardov a doložiek vydaných Komorou audítorov SR pre vykonávanie kontrol hospodáreniaí územných samosprávnych celkov.


Priebežné preverovanie a kontrola.

Cieľom tejto fázy audítorských prác je kontrola a popísanie informačného aj účtovného systému, posúdenie existujúcej vnútornej kontroly a otestovanie spoľahlivosti vnútorných kontrolných mechanizmov.  Činnosť audítora zahŕňa preverovanie významných účtovných prípadov, kontrolu priebehu inventarizačnej činnosti, ale aj iné činnosti, ktoré klient požaduje.


Overenie ročnej účtovnej závierky a spracovnie audítorskej správy.

Pred spracovaním záverečnej správy vykonávame kontrolu zostatkov na účtoch hlavnej knihy k dátumu účtovnej závierky a náväznosti výkazov na tieto zostatky. Kladieme veľký dôraz na to, aby tieto účtovné výkazy vyjadrovali presný a pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, imaní a výsledku obce/mesta.
Práce sú ukončené záverečnou správou audítora v súlade so zákonom. Správa obsahuje stanovisko audítora k zostavenej účtovnej závierke. Obec/mesto ďalej obdrží list audítora so závermi za jednotlivé overované oblasti s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení.

Audit obchodných spoločností.
Ako audítor poskytujem hlavne tieto AUDÍTORSKÉ SLUŽBY:

- audit individuálnej účtovnej závierky
- audit konsolidovanej účtovnej závierky
- audit alebo kontrolu podvojného účtovníctva
- audit alebo kontrolu jednoduchého účtovníctva
- audit, kontrolu alebo iné uisťovacie služby - určitých oblastí podvojného, jednoduchého účtovníctva, daní a pod.
- audit výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy,vypracovanie podkladov, prehľadov a tabuliek pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky materskej firmy.


Podľa §2 odsek 1) Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, je audit overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. V odseku 15 zákona sa hovorí o tom, čo sú uisťovacie a súvisiace audítorské služby, ktoré môže poskytovať audítor alebo audítorská spoločnosť. Je nimi poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku. Audítori a audítorské spoločnosti podliehajú zo zákona previerke zabezpečenia kvality auditu, ktorú vykonáva Komora audítorov. 
Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a ostané audítorské služby vykonávame v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi vydanými IFAC, zákonom o audítoroch, etickým kódexom pre audítorov a ostatnými predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).