Spoločnosť Hajasoft, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Hajasoft

Ekonomika

Vo finančnom hospodárení nastávajú niekedy situácie, kedy firma nemá dostatok financií, a preto si musí požičať cudzie zdroje. 

V súčasnosti existuje množstvo druhov úverov. A máme aj množstvo bánk, ktoré úvery poskytujú. Našou prioritou, ktorú pomáhame určiť klientovi je, na akú dlhú dobu firma financie potrebuje a ktorý bankový produkt by bol pre jeho firmu ekonomicky najvýhodnejší. 

Banky nám ponúkajú mnohé možnosti:

- kontokorentný úver – základom je kontokorentný účet, ktorý slúži na úhradu krátkodobých záväzkov a prijímanie platieb
- spotrebný úver – využíva sa na financovanie konkrétnych potrieb klienta
- investičný úver – poskytuje sa pri obstarávaní hmotného alebo nehmotného majetku, pri rekonštrukciách alebo údržbách
- preklenovací úver – financuje sa výlučne s vopred určeným účelom
- prevádzkový úver – je určený na financovanie krátkodobých prevádzkových potrieb klienta
- hypotekárny úver – banka poskytuje na financovanie kúpy, výstavby, prestavby nemovitosti.

Okrem úverov poskytujú banky aj iné operácie ako napríklad:

- faktoring – pre klienta znamená odkúpenie krátkodobých pohľadávok na základe faktoringovej zmluvy
- forfaiting – využíva sa najmä v zahraničnom obchode, pričom to znamená odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok
- finančný leasing – uskutočňuje sa zvyčajne prostredníctvom leasingových spoločností.

Na riešenie zlej finančnej situácie, ale aj rozvoja spoločnosti alebo mimoriadnych okolností vo firme (napr. úmrtie spoločníka, predaj obchodného podielu, predaj celej spoločnosti a pod.) naša firma ponúka tieto ekonomické služby:

Krátkodobé ekonomické poradenstvo.

Tento produkt je určený pracovníkom učtárne alebo podnikateľom, ktorí majú účtovný problém a tento problém chcú konzultovať s naším odborníkom v danej oblasti. Jedná sa o jednorázovú aktivitu, ktorá rieši jeden konkrétny prípad.

Pravidelné ekonomické poradenstvo.

Tento produkt našej spoločnosti je určený pre pracovníkov učtárne, ktorí nemajú zázemie na riešenie prípadných nezrovnalostí pri svojej práci. Naša spoločnosť sa zmluvne zaviaže byť nápomocná pri riešení konkrétnych problémov klienta, s ktorými jeho pracovníci nemajú skúsenosť (napr. vypracovanie podnikateľských zámerov, vypracovanie žiadostí o bankové úvery, metodická pomoc pri ročnej uzávierke, riešenie náročných účtovných prípadov nájmov, leasingov, predajov a nákupov počas nájmu či leasingu, postúpení leasingu, postúpení pohľadávok, záväzkov ako aj účtovanie pri úmrtí majiteľa alebo pri vstupe firmy do likvidácie - či konkurzu).

Spracovanie ekonomickej analýzy podľa požiadaviek klienta.

Tento produkt je určený pre firmy, ktoré potrebujú spracovať ekonomické analýzy pri mimoriadnych príležitostiach, napr. vyčíslenie hodnoty podielu spoločníka pri úmrtí spoločníka, pri vstupe nového spoločníka do spoločnosti. Vyčíslenie hodnoty firmy pri predaji spoločnosti alebo aj vypracovanie ekonomickej analýzy, ktorá je zameraná na posúdenie možnosti bezproblémovej likvidácie spoločnosti. Jedná sa o jednorázovú činnosť, ktorú vykonáme na základe dohody s klientom.

Spracovanie ekonomických podkladov pre bankový úver.

Tento produkt slúži aj pracovníkom, ktorí účtovníctvo nespracovávajú v našej spoločnosti. Ak Váš spracovateľ alebo učtáreň nemá dostatočné skúsenosti s vypracovaním podnikateľských zámerov a kalkulácií k nim, máte možnosť obrátiť sa na našu spoločnosť, ktorá Vám pripraví všetky podklady pre bankový úver. Podnikatelia, ktorým vedieme účtovníctvo, majú túto službu automaticky v zmluve o spracovaní.