Spoločnosť Hajasoft, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Hajasoft

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Hajasoft, s. r. o., Komenského 4985/20, 080 01 Prešov (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese office@hajasoft.sk alebo (ii) telefonicky na čísle +421 903 614 158  alebo (iii) klasickou poštou na našu adresu Hajasoft, s. r. o., Komenského 4985/20, 080 01 Prešov.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Dotknutou osobou ste Vy, pretože práve Vaše osobne údaje prevádzkovateľ spracúva

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky, sú predovšetkým uvedené na (i) zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke, prípadne (iii) ste ich vyplnili vo formulári „Ponuka“, (iv) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (v) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy alebo spracovanie objednávky zákazníka.

Nespracúva osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod - nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 

Účelom spracovania osobných údajov je:

• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, príp. iný kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších aktivít, a to najmä kontaktovanie poštou, e-mailom, telefónom a pomocou sms správ.

Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas tým, že používate webové stránky prevádzkovateľa (www.hajasoft.sk, www.hajaconsult.sk) alebo ste klikli na súhlas na webových stránkach prevádzkovateľa (www.hajasoft.sk, www.hajaconsult.sk).

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu office@hajasoft.sk alebo (ii) telefonicky na čísle +421 903 614 158  alebo (iii) klasickou poštou na našu adresu Hajasoft, s. r. o., Komenského 4985/20, 080 01 Prešov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich.

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie po dobu 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

• podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce služby audítorské, účtovné a právne služby, 
• zaisťujúce marketingové služby. 

Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci, ktorí spracovávajú osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, fakturácie, či pre iné oprávnené účely.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte:

• právo na informácie podľa § 19 Zákona,
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
• právo na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Spracúvanie osobných údajov detí

Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov na účely overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môžeme vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.

IX. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte podpisom prihlasovacieho formulára alebo podpisom súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach (www.hajasoft.sk, www.hajaconsult.sk) a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.